Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

bederektorem
0130 e4cd
Reposted fromdreamadream dreamadream viasalami salami
bederektorem
5350 5940
Reposted fromcalifornia-love california-love
bederektorem
5418 1992
Reposted fromcalifornia-love california-love
bederektorem
5439 87b9
Reposted fromcalifornia-love california-love
bederektorem
5455 e3e9
Reposted fromcalifornia-love california-love
bederektorem
0326 e06b 500
bederektorem
7780 08c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bederektorem
bederektorem
bederektorem
bederektorem
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
bederektorem
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viaIriss Iriss
bederektorem
7775 7fef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
bederektorem
5390 ac87 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaIriss Iriss
bederektorem
bederektorem
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
bederektorem
bederektorem

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaSecret-Obsession Secret-Obsession

April 21 2017

bederektorem
4735 5424
Reposted frompesy pesy viaMargheRita86 MargheRita86
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl