Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

bederektorem
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
bederektorem
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viaIriss Iriss
bederektorem
7775 7fef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
bederektorem
5390 ac87 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaIriss Iriss
bederektorem
bederektorem
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
bederektorem
bederektorem

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaSecret-Obsession Secret-Obsession

April 21 2017

bederektorem
4735 5424
Reposted frompesy pesy viaMargheRita86 MargheRita86

March 23 2017

bederektorem
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamy-life my-life
bederektorem
bederektorem
7017 ef30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-life my-life
8741 c071
Reposted fromerial erial viaolalaa olalaa
9164 f183 500
bederektorem
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl vialexxie lexxie
bederektorem
3420 2b3f
Reposted fromcalifornia-love california-love viamy-life my-life
bederektorem
4923 1d03
Reposted fromdailylife dailylife viamy-life my-life
bederektorem
7028 0292
Reposted fromiamstrong iamstrong viamy-life my-life
bederektorem
7559 ea9d
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl