Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

bederektorem
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
bederektorem
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu vialexi lexi
bederektorem
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamonjurka monjurka
bederektorem
bederektorem
bederektorem
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
bederektorem
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaSecret-Obsession Secret-Obsession
bederektorem
bederektorem
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
bederektorem
bederektorem
bederektorem
bederektorem

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaSecret-Obsession Secret-Obsession
bederektorem
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
bederektorem
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaSecret-Obsession Secret-Obsession
bederektorem
bederektorem
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
bederektorem
bederektorem
bederektorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl